After the completed feasibility study in 2019 Athos conducted various studies which will be followed-up in next pre-FEED project phase.

A Request for Information has been published for companies who are interested to participate in the engineering work of the pre-FEED and FEED phase.

Engineering companies are cordially invited to express their interest in the field of research and engineering regarding compression and transport of CO2 within the Athos CO2 infrastructure. Next step will be a so called Request for Proposal where compagnies are able to submit a concrete proposal. 

With the publication of this Request for Information a next phase of Athos starts. The project team of Athos expects the Final Investment decision to take place in 2023 followed by start of construction.  

Na afronding van de feasibility fase eind vorig jaar heeft Athos een aantal concept studies uitgevoerd welke begin tweede kwartaal 2021 in een pre-FEED fase verder vervolgd gaan worden. 

Daarvoor is een Request For Information gepubliceerd om partijen te interesseren voor deelname aan de aanbesteding van de engineering werkzaamheden van de pre-FEED en de FEED fase.

Engineeringpartijen kunnen tot 3 december 2020 hun interesse kenbaar maken voor bijdragen op het gebied van onderzoek en engineering voor compressie en transport van CObinnen het Athos-systeem. Daarna volgt een zogenaamd Request for Proposal, waarbij geïnteresseerde partijen een concreet voorstel kunnen indienen.

Hiermee breekt een volgende fase voor het project aan. In 2023 hoopt Athos een definitieve investeringskeuze te kunnen maken, waarna met de bouw van het systeem kan worden begonnen.

Het projectteam van Athos is verheugd over de voordracht voor de CEF (Connecting Europe Facility) subsidie van circa 15 mln Euro. Door de Europese Commissie is een voordrachtlijst ter goedkeuring aan het Europese Parlement gestuurd met projecten die in aanmerking komen voor subsidie. Athos heeft deze subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden om te komen tot een technisch concept van de CO2-infrastructuur in het Noordzeekanaalgebied. 

Het subsidiebedrag wil Athos besteden aan de werkzaamheden en studies voor het ontwerpen en ontwikkelen van de infrastructuur (de zogenaamde FEED fase). Deze werkzaamheden zijn er op gericht om tot een Final Investment Decision te komen in 2023. Athos levert een essentiële bijdrage aan de Nederlandse CO2-reductie en verwacht vanaf 2026 operationeel te zijn. 

Volgende stap
Om voor de CEF subsidie in aanmerking te komen, heeft Athos begin dit jaar al de status van ‘Project of Common interest’ gekregen. Met een plek op deze voordrachtlijst is de kans groot dat Athos de subsidie ook verleend krijgt. Laatste stap in het proces is de goedkeuring door het Europees Parlement.  

Per 1 mei 2020 is Egbert Vrijen aangesteld als projectdirecteur van het project Athos. Athos is het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio.

Egbert Vrijen

Egbert Vrijen is aangetrokken om fulltime leiding te geven aan het project. Hij volgt Thijs de Vries op, die zich weer volledig gaat focussen op zijn rol als Programmamanager CCUS bij Gasunie New Energy.

Vrijen heeft 20 jaar ervaring in de kapitaalintensieve industrie, met name in de energiewereld. Hij gaf veelal leiding aan grootschalige projecten. Zijn vorige aanstelling was bij Bluewater Energy Services, waar hij leiding gaf aan de afdeling Tender Management & Estimating.  Daarvoor was hij projectmanager energietransitie bij Stadsverwarming Purmerend.

Op het moment dat Vrijen de projectleiding op zich neemt, bevindt Athos zich – na het afronden van de haalbaarheidsstudie- in een fase van nader onderzoek naar opslaglocaties, benodigde systemen, tracés en infrastructuur. Afgevangen CO2 kan deels worden hergebruikt in producten of processen, het overige deel zal het worden opgeslagen in lege olie- en gasvelden onder de Noordzee.  Doel is om door middel van CO2-hergebruik en -opslag  op termijn van enkele jaren de CO2-uitstoot substantieel te verlagen. Aangezien CCUS een van de weinige manieren is waarmee de industrie op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten kan reduceren, is Athos een belangrijk onderdeel in het behalen van de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord.

Athos, het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 in de Noordzeekanaalregio, heeft in november 2019 een uitvraag gedaan naar mogelijk geïnteresseerde klanten en CO2-opslagpartners. Hierop is een ruim voldoende aantal reacties gekomen. 

Uit de haalbaarheidsstudie voor Athos bleek dat er geen technische belemmeringen zijn voor afvang, hergebruik en opslag van CO2. Vervolgens heeft de projectorganisatie de interesse van partijen voor deelname aan het project gepolst. Dit is gebeurd via twee verschillende uitvragen. 

De Request for Information (RFI) betrof de uitvraag om informatie aan te leveren over geschikte locaties voor CO2-opslag onder de Nederlandse Noordzee op 3 tot 5 km diepte en het leveren 
van diensten daarin. 

De verschillende reacties bieden voor Athos een positief perspectief voor de uitwerking van het CCUS-project en de vervolgstudies ten aanzien van de opslaglocaties.   

Bij de Expression of Interest (EoI) ging het om de uitvraag welke partijen gebruik zouden willen maken van het geplande CO2 transport- en opslagnetwerk. Hierop hebben zowel partijen gereageerd die CO2 willen leveren voor opslag, als ook partijen die CO2 willen afnemen voor gebruik. 

De projectorganisatie van Athos is erg tevreden over het groot aantal reacties en zal deze betrekken bij de verdere onderzoeksfase, die momenteel loopt. Tijdens deze fase worden diverse opties voor opslaglocaties, infrastructuur en verbindingen nader onderzocht.

CO2-opslag en -hergebruik is een van de weinige manieren waarmee de industrie op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten kan reduceren. CCUS is daarom een belangrijk onderdeel in het behalen van de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord. Athos kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Athos, the joint project set up by Gasunie, EBN, Port of Amsterdam and Tata Steel for carbon capture, transport, utilisation and storage in the North Sea Canal region, put out a call for potential customers and carbon storage partners in November 2019 and received a very pleasing number of responses. 

The Athos feasibility study showed that there are no technical obstacles standing in the way of carbon capture, utilisation and storage. Having ascertained this, the project organisers assessed the interest of various parties in taking part in the project using two different requests. 

The Request for Information (RFI) was intended to collect information about suitable locations for carbon storage 3 to 5km under the Dutch North Sea and about the provision of associated services. 

The various responses give Athos a positive basis for development of the CCUS project and follow-up studies on storage locations.   

The Expression of Interest (EoI) asked which parties would like to use the planned carbon transport and storage network. Respondents included both parties who want to supply carbon for storage and parties wanting to purchase carbon for use. 

Athos’ project organisers are delighted with the large number of responses and will take these into consideration during the rest of the research phase, which is currently ongoing and involves investigation of the various options for storage locations, infrastructure and connections.

Carbon utilisation and storage is one of the few ways that the industrial sector can significantly reduce its carbon emissions in the short term at a relatively low cost, so CCUS is a crucial element in achieving the targets set out in the Dutch Climate Agreement. Athos can play a key role here.

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam and Tata Steel are working together as Athos, on the development of a CCUS project in the North Sea Canal area. The parties recently completed a feasibility study and announced that they will continue the project by conducting various follow-up studies. Athos now invites parties to express their interest in the CCUS project.

Expression of Interest
The aim of this request for mutually non-binding Expressions of Interest, is to determine which companies have a serious interest in using the foreseen ATHOS transport and storage network in order to store captured CO2 and/or make CO2 available for usage as a feedstock, or use CO2 as a feedstock. This is a first step towards a Joint Development Agreement in the course of 2020. 

A number of questions have been included in the Expression of Interest in order to get a better understanding of the potential fit of the responding companies with the foreseen network. A more detailed questionnaire will be provided after a mutual interest is established. A Non Disclosure Agreement (NDA) will be signed with companies that are asked to fill out the detailed questionnaire. Tata Steel IJmuiden N.V. is a consortium partner and also a potential user of the foreseen network. It will not have access to the information provided by other potential users, and will therefore not be party to such a NDA. Participation in the Expression of Interest request does not create any obligation or rights. The EoI is open until December 31 of this year and after the deadline has closed, Athos will study and process all information collected. All information is treated confidentially. https://www.portofamsterdam.com/en/request-athos

The aim is to work towards a Joint Development Agreement by 2020, if appropriate for the parties.
Should you have any questions on the EoI, please contact Dewi Wieringa-Telehala

Request for Information for CO2 storage locations
A Request for Information (RfI) has been published, to obtain more information and insight into suitable locations for CO2 storage under the Dutch North Sea at a depth of 3 to 5 km. It also requests information on which companies can, and possibly want to, provide services. The request to provide information is aimed primarily at experienced companies from the oil & gas sector, but Athos cordially invites any party that can provide relevant information to submit it.

The RfI is open until 31 December 2019 and is published on the Negometrix for that purpose. Participation in the information request does not create any obligation or rights. After the deadline, EBN and Gasunie will study and process all collected information. All information will be treated confidentially.

It is expected that a Request for Proposal will be sent at a later stage.
Should you have any questions on the RfI, please contact Ferhat Yavuz

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu partijen uit om hun interesse in het CCUS-project kenbaar te maken.

Expression of Interest

Om meer inzicht te krijgen in welke bedrijven serieus geïnteresseerd zijn om gebruik te maken van  het geplande CO2-transport- en opslagnetwerk is een Expression of Interest-proces (EoI) gestart.
Bedrijven die hun afgevangen COwillen aanleveren en bedrijven die COwillen afnemen voor hergebruik, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.
In de Expression of Interest zijn vragen opgenomen omtrent timing en volume van de aan te leveren of af te nemen CO2. Een meer gedetailleerde vragenlijst zal worden verstrekt nadat een wederzijds belang is vastgesteld. Ook wordt een Non Disclosure Agreement (NDA) afgesloten met bedrijven die de gedetailleerde vragenlijst invullen. Voor aanmelding, klik hier.

Tata Steel IJmuiden N.V. is consortiumpartner en potentiële gebruiker van het geplande netwerk. Tata zal daarom geen toegang hebben tot de informatie verstrekt door andere potentiële gebruikers en geen partij zijn bij een dergelijke NDA.

Deelname aan het Expression of Interest verzoek schept geen verplichting of rechten. De EoI staat open tot 31 december van dit jaar en na sluiting van de termijn zal Athos alle verzamelde informatie bestuderen en verwerken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de EoI, neem dan contact op met Dewi Wieringa.   

Informatieverzoek voor CO2-opslaglocaties

Om meer informatie & inzicht te krijgen in geschikte locaties voor CO2-opslag onder de Nederlandse Noordzee op 3 tot 5 km diepte en welke bedrijven daarin diensten kunnen, en mogelijk zouden willen leveren, is een zogenaamde Request for Information (RfI) gepubliceerd. De uitvraag om informatie aan te leveren, richt zich met name op ervaren bedrijven uit de olie & gassector, maar Athos nodigt iedere partij die hierover nuttige informatie kan aanleveren, van harte uit om deze in te sturen.
De RfI staat open tot 31 december van dit jaar en is gepubliceerd op het daarvoor bestemde Negometrix

Deelname aan het informatieverzoek schept geen enkele verplichting of rechten. Na sluiting van de termijn zullen EBN en Gasunie alle verzamelde informatie bestuderen en verwerken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Naar verwachting wordt in een latere fase een Request voor Proposal verstuurd.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de RfI, neem dan contact op met Ferhat Yavuz.

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslagen hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation andStorage) in het Noordzeekanaalgebied positief afgerond. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO2-infrastructuur met opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee én hergebruik van CO2. In de komende maanden zullen de partijen voor verdere uitwerking van het CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied diverse vervolgstudies uitvoeren.

Vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland hebben Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel een CCUS-haalbaarheidsstudie geïnitieerd. Daaraan hebben zij de naam Athos gegeven, dat staat voor Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Het project Athos maakt deel uit van het geheel aan klimaatprojecten in het Noordzeekanaalgebied.
 
De haalbaarheidsstudie laat zien dat zo’n CCUS-netwerk technisch realiseerbaar is. Zo is naar voren gekomen dat bedrijven in het Noordzeekanaalgebied het potentieel hebben om in 2030, via CCUS, tot 7,5 MT CO2per jaar aan uitstoot te reduceren.    
Voor opslag van de afgevangen CO2 zijn ruim voldoende lege gasvelden onder de Noordzee aanwezig. Ook heeft de studie uitgewezen dat er geen technische belemmeringen zijn voor het project en geen nieuwe technologieën ontwikkeld hoeven te worden. De CCUS-technologie wordt al wereldwijd toegepast.
Voor hergebruik van CO2 zijn er verschillende initiatieven en plannen in het Noordzeekanaalgebied. Het meest concreet is hergebruik van CO2 in de glastuinbouw, ook zijn er mogelijkheden tot mineralisatie en hergebruik in de vorm van synthetische brandstoffen.

Vervolgstudies
Om te komen tot een concreter projectvoorstel is verder onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de effecten van beleidskeuzes van de Nederlandse overheid op het gebied van CCUS, de route van het CCUS-netwerk, technische specificaties van het systeem, opslaglocaties etc. In de komende maanden zullenGasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hier gezamenlijk aan werken.